Site Overlay

 

 

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Fundacja Czysta Woda w 2018 roku realizuje zadanie publiczne polegające na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy o z dnia 5 sierpnia 2015 r.
o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp. Pomoc prawna będzie realizowana przez Fundację w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zakres nieodpłatnej pomocy:

 1. nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub,

– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub,

– udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 1. nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,

– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej: „nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub,
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub,
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub,
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub,
 6. która ukończyła 65 lat, lub,
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub,
 8. która jest w ciąży.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach punktów NPP:

 1. punkt nr 1 ul. Teatralna 26 w godzinach:

– poniedziałek 8:00-12:00,

– wtorek 8:00-12:00,

– środa 8:00-12:00,

– czwartek 8:00-12:00,

– piątek 8:00-12:00,

dodatkowo w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach od 7:30-12:30

radca prawny Małgorzata Duliniec; zastępcy: adwokat Sebastian Duliniec, adwokat Paweł Jurewicz, adwokat Maciej Szcześniak, adwokat Krzysztof Kłonowski, aplikant radcowski Katarzyna Lorenc,

 1. punkt nr 2 ul. Śląska 20 w godzinach:

– poniedziałek 13:00-17:00,

– wtorek 13:00-17:00,

– środa 13:00-17:00,

– czwartek 13:00-17:00,

– piątek 13:00-17:00,

dodatkowo w każdą drugą i czwartą środę miesiąca w godzinach od 13:00-18:00

adwokat Paweł Jurewicz; zastępcy: adwokat Sebastian Duliniec, adwokat Maciej Szcześniak, adwokat Krzysztof Kłonowski, radca prawny Małgorzata Duliniec, aplikant radcowski Katarzyna Lorenc,

 1. punkt 3 ul. Wełniany Rynek 3 w godzinach:

– poniedziałek 7:30-11:30,

– wtorek 7:30-11:30,

– środa 7:30-11:30,

– czwartek 7:30-11:30,

– piątek 7:30-11:30,

w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godzinach od 7:30-12:30

adwokat Maciej Szcześniak; zastępcy: adwokat Sebastian Duliniec, adwokat Paweł Jurewicz, adwokat Krzysztof Kłonowski, radca prawny Małgorzata Duliniec, aplikant radcowski Katarzyna Lorenc.

W ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Fundacja raz w miesiącu zapewnia udzielanie porad prawnych dla wszystkich mieszkańców Gorzowa Wlkp. w łącznym wymiarze 3 godzin. Ponadto raz w miesiącu będą odbywały się spotkania otwarte z mieszkańcami Gorzowa Wlkp. o tematyce prawnej.

Skip to content